Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje 10-300kW

Jsme odborně způsobilou osobou (OZO) k provádění kontrol stacionárních zdrojů Hoxter a Aquador, podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který se týká tepelných zdrojů o jmenovitém příkonu 10 kW až 300 kW.

zakonProvozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016 a po té každé dva roky.

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 odst. 2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 odst. 1 písm. o) ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).